Matura Międzynarodowa - IB

Matura międzynarodowa – najważniejsze informacje

Matura międzynarodowa stanowi część programu edukacyjnego fundacji International Baccalaureate, która została założona przez nauczycieli Międzynarodowej Szkoły w Genewie (International School of Geneva) we współpracy ze specjalistami z całego świata. Po raz pierwszy egzamin International Baccalaureate odbył się w 1968 r. Jego popularność wciąż się zwiększa – w 2017 na liście szkół oferujących maturę międzynarodową znalazło się ponad 3100 placówek ze 147 krajów z całego świata.

Kluczowe informacje o maturze międzynarodowej

  • Pozytywny wynik matury międzynarodowej jest uznawany podczas rekrutacji  na prestiżowe uczelnie zagraniczne.
  • W programie International Baccalaureate Diploma Programme mogą uczestniczyć uczniowie w wieku od 16 do 19 lat.
  • Tylko szkoły autoryzowane przez International Baccalaureate Organization uprawnione są do przygotowywania uczniów do Matury Międzynarodowej. Istotne jest, aby schemat nauki realizować według najnowszych wytycznych, a jego wdrażaniem powinny zajmować się osoby posiadające niezbędną, kierunkową wiedzę z zakresu kształcenia w danym obszarze.
  • Program przygotowania do Matury Międzynarodowej trwa dwa lata
  • Wszystkie przedmioty, na naukę których zdecyduje się przyszły maturzysta, wykładane są w języku angielskim. Egzamin również odbywa się w tym języku, jednak zasada ta nie obowiązuje w stosunku do testu z dodatkowego języka obcego.

Na program Matury Międzynarodowej składa się:

6 przedmiotów z grup tematycznych

Nauka przedmiotów z 6 grup tematycznych:
1) nauka języka i literatury – zwykle jest to język ojczysty; szkoły Lekcja astronomii w szkole St. Clare's w Oksfordzieza granicą zatrudniają w tym celu nauczyciela języka polskiego, nawet, jeśli w szkole do IB przygotowuje się jeden Polak

2) nauka języka obcego –  język wykładowy w trakcie programu i egzaminu maturalnego,
3) nauki społeczne – historia, geografia, psychologia,
4) nauki ścisłe– biologia, fizyka, chemia,
5) matematyka,
6) sztuka.
 

Z każdej grupy tematycznej uczeń wybiera jeden kurs. Z wybranych sześciu kursów co najmniej trzy, a maksymalnie cztery, muszą być realizowane na poziomie rozszerzonym (HL – Higher Level). Pozostałe przedmioty uczeń zobowiązany jest zaliczyć na poziomie podstawowym (SL – Standard Level). Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania, stanowi możliwość spersonalizowania ścieżki kształcenia zgodnie z indywidualnymi preferencjami ucznia.

Praca dyplomowa – Extended Essay

Istotną częścią składową programu IB Diploma jest napisanie długiej wypowiedzi pisemnej (EE – Extended Essay). Zaleca się, aby została ona sformułowana przy użyciu języka akademickiego, a jej objętość nie może przekroczyć 4000 słów. Uczeń ma prawo do wyboru własnego tematu pracy, jednak koniecznym jest przeprowadzenie stosownych badań w celu weryfikacji założonych tez. Praca dyplomowa przygotowywana jest przy wsparciu merytorycznym nauczyciela prowadzącego przedmiot, zaś celem jej jest przygotowanie młodych ludzi do tworzenia własnych wypowiedzi naukowych na studiach wyższych.

CAS - Creativity, Activity, Service

Praca na rzecz społeczeństwa odbywa się poprzez  projektu CAS („Creativity, Activity, Service” – w tym kontekście chodzi o kreatywność, aktywność i działanie dla społeczeństwa). Na CAS przeznaczone jest 150 godzin, a jej cel to zapewnienie praktycznego przygotowania ucznia do bycia jednostką aktywnie funkcjonującą w strukturach społecznych. Kreatywność oraz obcowanie ze sztuką ma pobudzić myślenie symboliczne, angażujące umiejętność krytycznej analizy różnorodnych tekstów kultury. Aktywność to każde działanie wspierają

ce zdrowy styl życia. Z kolei, działanie na rzecz społeczeństwa realizuje się poprzez bezpłatne angażowanie się w inicjatywy na rzecz osób potrzebujących. CAS ma nauczyć młodych ludzi krytycznego 

myślenia, rozwinąć kompetencje do nawiązywania współpracy i podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Projekt uwrażliwia uczniów na potrzeby innych ludzi, kształtuje wytrwałość w realizacji własnych zamierzeń. Poprawnie stworzony projekt CAS powinien być zarówno wyzwaniem, jak i przyjemnością.

Teoria wiedzy – Theory of Knowledge

Kurs teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) zaplanowany jest w wymiarze 100 

godzin przypadających na 2 lata nauki. W trakcie trwania kursu uczniowie poznają od podstaw założenia epistemologii, a także uczą się krytycznego wyciągania wniosków. Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, uczeń musi spełnić dwa warunki: pierwszym z nich jest napisanie pracy zaliczeniowej nie dłuższej niż 1600 słów, drugi zaś to 10-minutowa prezentacja dotycząca wybranego aspektu teorii wiedzy.

Egzamin International Baccalaureate

Egzaminy IB rozpoczynają się na początku maja i trwają przez trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie muszą podejść do 6 egzaminów z wybranych wcześniej przedmiotów. Każdy z nich oceniany jest w skali od 1 do 7, przy czym 7 to najwyższy możliwy wynik. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z tej części to 42 pkt. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK) i przeprowadzoną rozprawę naukową (EE). Maturę uważa się za zdaną, jeśli uczeń uzyskał co najmniej 24 punkty.

International Baccalaureate uznawany na najbardziej elitarnych uczelniach na świecie

International Baccalaureate Diploma traktuje się na równi z brytyjskim A-level. Wyniki egzaminu honorowane są m.in. przez Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Chicago oraz Massachusetts Institute of Technology. Wszystkie wymienione tu uczelnie znajdują się w pierwszej 10-tce najlepszych uczelni świata według Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (Academic Ranking of World Universities) z 2017 roku, który opracowywany i przeprowadzony został przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Pełna lista uniwersytetów, które akceptują International Baccalaureate dostępna jest tutaj – kliknij tutaj, aby zobaczyć listę.

Nie ma wątpliwości, że zdanie Matury Międzynarodowej otwiera ogromne możliwości do kontynuowania nauki za granicą na poziomie akademickim.

Napisz do nas, pomożemy Ci w wyborze szkoły, która na najwyższym poziomie przygotuje Twoje dziecko do studiów na najlepszych uniwersytetach świata.